WYG Consulting

part of the WYG group

Kontakt

Projekty

Unijne

Home Page | Usługi | Projekty Unijne | Aktualnie prowadzone projekty Unijne 

Zrealizowane

Projekty

Unijne

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowych projektach Unijnych:

Aktualnie

Prowadzone

Projekty

Unijne

WYG Consulting jest Wykonawcą projektu szkoleniowo – doradczego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego "MMP dostawcą usług dla osób starszych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3...

Obecnie na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach realizujemy projekt szkoleniowy "Efektywność energetyczna MMŚP"...

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania  2.1.3 POKL WYG Consulting realizuje projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. W dzisiejszych czasach sukces firm zależy od wielu czynników, które nie mają stricte materialnego charakteru. Właściciele firm i menadżerowie w zarządzaniu przedsiębiorstwem szczególną uwagę zwracają na zarządzanie aktywami, majątkiem produkcyjnym i pozaprodukcyjnym, infrastrukturą i wynikami finansowymi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WYG Consulting jest Wykonawcą projektu szkoleniowo – doradczego realizowanego przez DEKRA Polska Sp. z o.o. na zlecenie PARP w ramach projektu „Zielony Audit", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Projekt „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” skierowany jest dla osób do 29 roku życia, biernych zawodowo - niezarejestrowanych w PUP, którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie - tzw. młodzież NEET, zamieszkujących teren województwa małopolskiego. W projekcie weźmie udział 150 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Głównym celem Projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób młodych.

 

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

 

a. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

b. poradnictwo indywidualne i grupowe,

c. szkolenia zawodowe,

d. 3-miesięczne staże zawodowe,

e. pośrednictwo pracy.

 

Projekt gwarantuje uczestnikom stypendium szkoleniowe i stażowe, certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie szkoleń.

 

Strona internetowa projektu: www.mlodzidopracy.pl

Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników

WYG Consulting Sp. z o.o. został Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim.

 

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem działającym na terenie woj. śląskiego i chcesz skorzystać z dofinansowania na szkolenia lub doradztwo – zgłoś się do nas.

 

WYG – Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim

 

WYG Consulting Sp. z o.o. jako Operator PSF prowadzić będzie dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Oparta na podejściu popytowym dystrybucja środków służyć ma dostarczaniu usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Pozwoli to tak dobierać szkolenia i usługi doradcze, że będą one miały konkretną wartość dla przedsiębiorcy, korzystać on bowiem będzie z oferty, której naprawdę potrzebuje, i która w realny sposób wpływa na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji jego pracowników, a przez to na rozwój przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych

 

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł.

 

Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł. Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

 

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 

Firmy mikro, małe, średnie – mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi rozwojowe (doradztwo, szkolenia) w momencie uruchomienie naboru w projekcie. Aktualnie  trwają prace nad przygotowaniem formalnej dokumentacji  dot. udzielanego wsparcia.

 

Planowany termin naboru wniosków od FIRM rozpocznie się w drugiej połowie lipca 2017 r.

 

KONTAKT:

 

Punkt Obsługi Przedsiębiorców w Rybniku

 

Park Biznesu Ballyvesey

WYG Consulting Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 95 (budynek: BH2, lokal: 210)

44-207 Rybnik

Godziny pracy biura: 9.00-17.00 (pon. – pt.)

e-mail: psf@wygconsulting.pl

 

Infolinia: 503-607-302

WYG Consulting jest wykonawcą projektu „W drodze do zamówień publicznych – projekt szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorców z województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego”.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego celem jest wyposażenie 225 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zgodnie z dokumentem rejestrowym siedzibę na terenie wyżej wymienionych województw, w kompetencje do ubiegania się o zamówienia publiczne na terenie Polski, poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze przedsiębiorców i pracowników tych przedsiębiorstw.

Projekt oferuje  jego Uczestnikom dostęp do aktualnej wiedzy w zakresie zamówień publicznych, uczy zasad skutecznego ubiegania się o zamówienia, ale także sposobów aktualizowania wiedzy w oparciu o dostępne źródła. Dla delegujących Uczestników MMŚP Projekt stanowi okazję do zdywersyfikowania rynków, na których działają i wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej.

Projekt wyróżnia jego formuła, ponieważ nie tylko wyposaża jego Uczestników  w wiedzę teoretyczną,  ale także, w efekcie realizowanego indywidualnego doradztwa dla firm, pozwala na zderzenie posiadanej i nabytej w trakcie szkolenia wiedzy z dotychczasowym doświadczeniem (często oznaczającym niepowodzenie na rynku zamówień publicznych), pozwala na indywidualne przeanalizowanie dotychczasowych błędów i wskazywanie konkretnych rozwiązań.  

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://pzp-szkolenia.pl

Outplacement w Małopolsce Zachodniej

„Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia” nr RPMP.08.04.02-12-0035/15 jest projektem outplacementowym realizowanym przez WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

 

Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem i wsparcie ich w płynnym powrocie na rynek pracy, poprzez udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego lub podjęcie pracy poza rolnictwem. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 105 osób zamieszkujących teren Małopolski Zachodniej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu 01.07.2016 – 31.12.2017 r.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.celpraca.pl.

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.